Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Informace pro osoby, jejichž osobní údaje zpracovává

společnost APB-PLZEŇ a. s.

 

Vážená paní, vážený pane,

jestliže naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, jsou tyto informace určeny právě Vám:

1. Vaše osobní údaje smíme zpracovávat pouze s Vaším souhlasem /s výjimkou případů, kdy obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)/ umožňuje zpracovávat tyto údaje bez uděleného souhlasu.

2. Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno správcem, kterým je v tomto případě společnost APB-PLZEŇ a. s., se sídlem Losiná 303, PSČ 332 04. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 1091.

3. Pokud nám jsou Vaše osobní údaje poskytovány na základě  Vašeho souhlasu, tj. v souladu  s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,  je obsahem příslušného souhlasu i účel, k němuž jsou osobní údaje poskytovány, a pouze v souladu s tímto účelem smíme poskytnuté osobní údaje zpracovávat.

4. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány výlučně na základě Vámi uděleného souhlasu, jste samozřejmě oprávněn(a) tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je možné provést prostřednictvím e-mailové adresy firma@apb-plzen.cz nebo písemným podáním doručením na adresu sídla společnosti APB-PLZEŇ a. s.

5. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje  bez Vašeho souhlasu zejména v níže uvedených případech:

  • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy na základě Vaší žádosti.
  • zpracování je nezbytné pro  splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a k účelům těmito právními předpisy stanoveným. Jedná se především o plnění  povinností stanovených správci pro odvod daní zdravotního nebo sociálního pojištění apod.
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce (společnosti APB-PLZEŇ a. s.)  či třetí strany (např. ochrana majetku, evidence vstupu a vjezdu cizích osob do objektů apod.).  

6. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování. Jestliže důvody  pro zpracování pominou, správce takové zpracovávání ukončí.

7. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo:

a) požadovat  od  správce kopii Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem,

b) požádat správce o opravu Vašich osobních údajů, jsou-li evidovány nesprávně či nepřesně,

c) doplnit údaje poskytované správci,

d) požadovat výmaz zpracovávaných osobních údajů v případě, kdy jste odvolal(a) udělený souhlas s jejich zpracováním (je praktické požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů již v rámci sdělení, kterým udělený souhlas odvoláváte) nebo v případě, kdy zjistíte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně

e) požadovat, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, kterého určíte

f) vznést námitku v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů společnosti APB-PLZEŇ a. s. v případě, že máte pochybnosti o důvodnosti tohoto zpracování

g) podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výkon oprávnění uvedených pod písm. a) – f) je možné realizovat prostřednictvím e-mailové adresy firma@apb-plzen.cz nebo písemným podáním doručením na adresu sídla společnosti APB-PLZEŇ a. s.