Politiku kvality, ochrany životního prostředí a BOZP

Politiku kvality, ochrany životního prostředí a BOZP

Politika integrovaného systému řízení

Politika společnosti v oblasti kvality

 • Realizovat a dále zdokonalovat systém managementu kvality. Systémovým přístupem optimalizovat činnosti a tím i náklady, a tak zabezpečovat zdroje pro rozvoj společnosti a konkurenceschopné ceny pro zákazníky.
 • Udržovat a postupně zdokonalovat systematické zjišťování potřeb a očekávání zákazníků. Vyhodnocováním získaných informací zjišťovat priority zákazníků v oblasti kvality, jejich naplňováním při všech činnostech usilovat o neustálé zvyšování jejich spokojenosti, poskytovat potřebné informace a jimi žádané služby.
 • Uspokojovat požadavky a nová očekávání zákazníků i ostatních zainteresovaných subjektů a získané zkušenosti využívat pro předvídání změn a jejich uplatňování.
 • Prohlubovat systém vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních se zaměřením na zlepšování jejich odborných a profesních kvalit.
 • Zjišťovat spokojenost zákazníků s jakostí všech služeb, vystupováním a spoluprácí vedoucích zaměstnanců.
 • Využívat oprávněných připomínek a stížností ke stanovení nápravných a preventivních opatření ke zlepšování zavedených systémů.
 • Pro zabezpečení vysoké kvality služeb společnosti provádět pečlivý výběr a hodnocení dodavatelů technologií, služeb a prací. Úzce spolupracovat s vybranými dodavateli s cílem získání oboustranné důvěry a úspěšné realizace zásad integrovaného systému řízení.
 • Zvýšení stability a síly společnosti dosáhnout za podpory integrovaného systému řízení.                    Plněním úsporných opatření zajistit zvyšování efektivity vykonávaných činností.
 • Investovat zisk zpět do rozvoje společnosti a nákupu nových technologií.
 • Zlepšovat a inovovat výrobní zázemí v areálu společnosti.
 • Zabezpečit a připravit techniku, potřebné náhradní díly v předstihu, před potvrzením termínu zakázky.
 • Zlepšovat vztah a přístup zaměstnanců k přidělené technice, vedení k úspornému jednání a chování, zkvalitnění činnosti a využití rezerv.
 • Neustálým zlepšováním pracovního prostředí a sociálních podmínek zaměstnanců, uplatňováním zásad týmové práce, řešením připomínek a návrhů zaměstnanců vytvářet podmínky pro loajalitu, motivaci a odpovědný přístup zaměstnanců ke kvalitě vykonávaných činností.
 • Dosahovat stabilní kvality veškerých svých služeb a výrobků současně se zlepšováním celkové výkonnosti společnosti.
 • Důsledně plnit platné právní předpisy a jiné požadavky vztahující se ke všem činnostem zavedeného systému ve společnosti a provádět hodnocení souladu s právními předpisy.
 • Společnost neustále zlepšuje vhodnost, přiměřenost a efektivnost systému managementu kvality.

 

Politika společnosti v oblasti ochrany životního prostředí

 • Vytvořit maximálně vhodné podmínky a zajistit veškeré potřebné zdroje nutné pro fungování systému environmentálního managementu.
 • Vést všechny zaměstnance společnosti k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí a zajistit jejich vzdělávání a výcvik. V rámci procesu vzdělávání systematicky posilovat jejich povědomí a znalosti potřebné k ochraně životního prostředí a rizik jeho ohrožení.
 • Provádět prevenci znečišťování, minimalizovat environmentální rizika a dopady.
 • V oblasti ochrany přírodních zdrojů a omezení jejich čerpání využívat nejnovější technologie na recyklaci materiálů, zhodnocovat odpady vznikající při stavebních a demoličních činnostech, rovněž snižovat spotřebu energií a omezit emise se skleníkovým efektem, zavádět provoz techniky na pohon CNG.
 • Zapojit své dodavatele do systému řízení ochrany životního prostředí a důsledně je informovat o všech bezpečnostních rizicích.
 • Důsledně plnit platné právní předpisy a jiné požadavky vztahující se ke všem činnostem zavedeného systému ve společnosti a provádět hodnocení souladu s právními předpisy.
 • Společnost neustále zlepšuje vhodnost, přiměřenost a efektivnost systému environmentálního managementu s cílem zvýšit environmentální výkonnost.

 

Politika společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 • Vyhledávat možná rizika, zjišťovat jejich dopady a neustále je eliminovat. Posilovat povědomí zaměstnanců odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví ostatních osob na pracovišti i okolí.
 • Vytvářet podmínky pro minimalizaci počtu pracovních rizik, počtu pracovních úrazů a zamezení vzniku nemocí z povolání.
 • Stanovovat preventivní opatření pro eliminaci a zamezení nehod, nežádoucích situací a neshod v oblasti BOZP.
 • Posilovat u zaměstnanců dokonalou znalost rizik na každém pracovišti a při všech činnostech, požadovat důsledné dodržování postupů bezpečné práce za všech okolností.
 • Usilovat o trvalé zlepšování stavu v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců a požární ochrany.
 • Uplatňovat bezpečné pracovní postupy, a zavádět nové technologie s vysokou mírou ochrany zdraví zaměstnanců, majetku společnosti a životního prostředí.
 • Důsledně plnit platné právní předpisy a jiné požadavky vztahující se ke všem činnostem zavedeného systému ve společnosti a provádět hodnocení souladu s právními předpisy.
 • Věnovat maximální úsilí pro zvýšení znalostí zaměstnanců v oblasti poskytování první pomoci.
 • Společnost neustále zlepšuje vhodnost, přiměřenost a efektivnost systému managementu BOZP.

 

                                                                   V Losiné 1.1.2020        Petr Březina – místopředseda představenstva