Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 2013/1 SPOLEČNOSTI APB - PLZEŇ a.s.

1.  Působnost

1.1   Tyto Obchodní podmínky č. 2013/1 společnosti APB - PLZEŇ a.s. (dále jen „Podmínky“) upravují některé práva a povinnosti vzniklé mezi Poskytovatelem a Objednatelem na základě uzavřené Smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky.
1.2   Budou-li Podmínky v některém svém ustanovení v rozporu s ustanovením obsaženým v jiných částech Smlouvy, má přednost ustanovení obsažené v jiných částech Smlouvy.

2.   Definice některých pojmů

2.1   Pro účely těchto Podmínek platí následující:
a)    Smlouva znamená Smlouvu o poskytnutí Služby dle výpisu z obchodního rejstříku Poskytovatele uzavřenou mezi Poskytovatelem a Objednatelem, jejíž součástí jsou tyto Podmínky;
b)   Poskytovatel znamená subjekt uvedený v hlavičce Smlouvy jako Poskytovatel;
c)    Objednatel znamená subjekt uvedený v hlavičce Smlouvy jako Objednatel.
2.2  Jsou-li v těchto Podmínkách uvedeny pojmy zcela nebo přibližně (a v kontextu) se shodující s pojmy uvedenými v článcích I-IV Smlouvy (např. Určené místo, Začátek poskytnutí, atd.), platí, že se jedná o shodné pojmy s těmi uvedenými v článcích I-IV Smlouvy.

3.   Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel se zavazuje, že:
a)   bude dodržovat zásady bezpečnosti práce při poskytování služeb z čl. 2;
b)   Poskytovaná technika  bude v řádném stavu, způsobilá k provozu na komunikacích ČR dle platných předpisů a zákonů;
c)   současně s poskytnutím Techniky zajišťuje kvalifikovanou osádku Techniky pro manipulaci a jiné úkony s Technikou;
d)   na žádost Objednatele předloží do tří pracovních dnů tyto dokumenty: Osvědčení o registraci DIČ, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, jeřábový deník, revizní zprávu, certifikát vázacích prostředků;
e)   bude Objednatele písemně informovat o rizicích na Určeném místě a bude spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Určeném místě. Poskytovatel zajistí, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci Objednatele, a dále Poskytovatel zajistí spolupráci při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro zaměstnance na Určeném místě.
3.2  V případě, že se Objednatel dostane do prodlení s plněním povinnosti dle Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování Služby až do doby, než bude předmětná povinnost splněna; minimálně o tuto dobu se též automaticky posunuje datum a čas Ukončení poskytnutí; pokud je splatnost Ceny jakýmkoliv způsobem vázána na datum Ukončení poskytnutí, platí pro tyto účely splatnosti i nadále dřívější datum Ukončení poskytnutí Služby.

4.   Práva a povinnosti Objednatele

4.1 Objednatel se zavazuje a prohlašuje, že:

a)  při každé změně data a času Začátku či Ukončení poskytnutí Služby, změně Určeného místa, změně parametrů břemene rozdílně od původního znění Smlouvy uhradí veškeré s tím vzniklé náklady Poskytovateli;

b)  v případě odstoupení Objednatele od Smlouvy podle bodu 8.2 těchto Podmínek později (tj. méně) než 24 hodin před časem Začátku poskytnutí, zaplatí Poskytovateli mimo jiné náklady, které Poskytovatel vynaložil v souvislosti s touto Smlouvou (tj. příprava Jeřábu, poplatky v této výši:

  • 5000,- Kč u Jeřábů v rozsahu AC 30 až AC 50
  • 5000,- Kč u Jeřábů v rozsahu AC 70 až AC 120
  • 10000,- Kč u Jeřábů v rozsahu AC 160 až AC 500
  • 50000,- Kč u Jeřábů v rozsahu CC2800 aTC 2800, přepravní povolení, pohonné hmoty, atd.);
c)   pokud nebylo ujednáno jinak, zajistí na vlastní náklady osoby kvalifikované na vazačské práce, které budou odpovědné za způsob a kvalitu uvázání břemen při manipulaci Jeřábu s břemeny, a to dle systému bezpečnosti práce a předpisů bezpečnosti práce;
d)  pokud nebylo ujednáno jinak, není povinností Poskytovatele poskytnout speciální vázací prostředky či více přítomných osob při manipulaci (navigátor; vazač; střídání obsluhy Jeřábu nebo Jiné techniky v případě prací nad 8 pracovních hodin/ den);
e)  odpovídá za dostatečnou únosnost a průjezdnost terénu v místech zapatkování a pohybu Jeřábu nebo Jiné techniky na Určeném místě, za průjezdnost ulic u místa zapatkování Jeřábu;
f)   na vlastní náklady zajistí zábor, ohlášení stání strojů na místech, kde to vyhlášky a zákony vyžadují a zároveň se zavazuje, že uhradí veškeré náklady a pokuty spojené s nedodržením těchto podmínek;
g)   poskytne Poskytovateli veškerou součinnost nutnou pro poskytnutí Jeřábu nebo Jiné techniky a dalších Služeb; dojde-li z příčin na straně Objednatele k překážce, kvůli které Poskytovatel nemůže Jeřáb nebo Jinou techniku poskytnout, vykonat či pokračovat v plnění Smlouvy, uhradí Objednatel veškeré náklady s tím spojené Poskytovateli;
h)   pokud nevznese výhrady k faktuře do 7 dnů po obdržení faktury má se za to, že akceptuje fakturu v jejím plném znění;
i)    on, či osoba jím pověřená, řádně potvrdí i bez vyzvání Poskytovatele neprodleně (v ten samý den) po konci poskytnutí Jeřábu nebo jiné Techniky záznam o poskytnutí (provozu) Jeřábu nebo jiné Techniky. Pokud tak neučiní nebo neuvede do záznamu námitky či nesouhlas s vyplněnými údaji, platí, že Jeřáb nebo jiná Technika byl / byla ze strany Poskytovatele poskytnut včas a řádně a že záznam o provozu Jeřábu nebo jiné Techniky je v souladu s výkony Jeřábu nebo jiné Techniky, tj. že objednatel akceptuje záznam o poskytnutí (provozu) Jeřábu nebo jiné Techniky v plném znění a reklamace v rozporu se záznamem nebudou uznány;
j)    v případě prohlídky technického pracovníka Poskytovatele v Určeném místě musí Objednatel dodržet požadavky technického pracovníka pro přípravu ke správnému poskytnutí Jeřábu nebo Jiné Techniky, které mu technický pracovník Poskytovatele předá písemnou nebo ústní formou. Pokud tak Objednatel neučiní a vznikne tím překážka, která brání správnému poskytnutí Jeřábu nebo jiné Techniky, zavazuje se Objednatel, že uhradí smluvní pokutu, a to ve stejné výši jako jsou poplatky uvedené v těchto Podmínkách v bodu 4.1/b) a dále nahradí veškeré vzniklé náklady Poskytovateli;
k)  bude Poskytovatele písemně informovat o rizicích na Určeném místě a bude spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Určeném místě. Objednatel zejména zajistí aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni         také      zaměstnanciPoskytovatele, a dále Objednatel zajistí spolupráci při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na Určeném místě. Objednatel též bude koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví všech zaměstnanců na Určeném místě a postupy k jejich zajištění.

5.   Pojištění Poskytovatele

5.1  Poskytovatel prohlašuje, že je pojištěný za škody způsobené při manipulaci s břemenem při vykonávání jeřábnických prací do 200 milionů CZK. V případě včasného požadavku Objednatele na připojištění se zavazuje, že tak v přiměřené lhůtě a pokud to bude možné stihnout před datem Ukončení poskytnutí učiní, ale náklady s tím spojené hradí Objednatel.

6.   Platební podmínky

6.1  Úplatou za poskytnutí Jeřábu je Cena. Objednatel je povinen zaplatit Cenu způsobem a v době uvedenými ve Smlouvě (čímž se rozumí i Podmínky).
6.2  V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny, případně Předpokládané ceny, je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli na vyzvání smluvní pokutu sestávající ze součtu těchto dvou složek: a) částka 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení a b) částka 25% z Ceny (případně Předpokládané ceny).
6.3  V případě prodlení Objednatele se zaplacením jiných peněžitých částek než Ceny nebo Předpokládané ceny je Objednatel povinen na základě vyzvání Poskytovatele zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.
6.4  Jakýmikoliv smluvními pokutami není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody v její plné výši.
6.5  Pokud bude Objednatel povinen zaplatit 75% Ceny, případně Předpokládané ceny, předem do dne bezprostředně předcházejícího dni Začátku poskytnutí a neučiní tak, není Poskytovatel povinen Objednateli Jeřáb nebo jinou Techniku ve smluveném Začátku poskytnutí poskytnout, pokud prodlení Objednatele s placením stále trvá. V případě prodlení Objednatele s touto platbou je též Poskytovatel oprávněn (i když prodlení skončilo) posunout (i konkludentně) o libovolný počet dnů (nejvíce však o počet dnů Objednatelova prodlení s placením) datum a čas Začátku poskytnutí a datum a čas Ukončení poskytnutí.

7.   Odpovědnost

7.1  Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, a vady které vzniknou v důsledku či v souvislosti s poskytnutím Jeřábu nebo jiné Techniky, jen byla-li škoda či vada způsobena porušením právní povinnosti ze strany Poskytovatele a toto porušení vzniklo na základě zavinění Poskytovatele (subjektivní odpovědnost).
7.2  Poskytovatel, resp. osádka Jeřábu nebo jiné Techniky, se při práci na Určeném místě řídí pokyny Objednatele, resp. jím pověřených osob. Správnost či vhodnost těchto pokynů není Poskytovatel, resp. osádka Jeřábu nebo jiné Techniky, povinen nikterak zkoumat a v případě škody či vad vzniklých na základě takových pokynů za škodu odpovídá Objednatel. Poskytovatel též neodpovídá za škody nebo vady vzniklé tím, že nebyla před začátkem poskytnutí požadována prohlídka Určeného místa.
7.3   Poskytovatel není v prodlení, pokud mu Objednatel nezajistil potřebnou součinnost.

8.   Odstoupení od Smlouvy

 8.1  V případě, že Objednatel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající ze Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, aniž by Objednateli poskytoval dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění porušené povinnosti. 
8.2   Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit do času Začátku poskytnutí; pokud tak učiní později (tj. méně) než 24 hodin před časem Začátku poskytnutí, zaplatí Poskytovateli náklady stanovené v bodě 4.1/b) těchto Podmínek.
8.3   Účinnost odstoupení nastává dnem doručení projevu o odstoupení druhé straně. Peněžitá plnění přijatá v případě odstoupení se nevrací. Odstoupením není dotčeno právo na náhradu Ceny za již poskytnutou dobu Jeřábu nebo jiné Techniky, nároky na smluvní pokuty, nároky na náhradu škody a další práva a povinnosti, o kterých to stanoví Smlouva (včetně těchto Podmínek) a zákon.

9.   Závěrečná ustanovení

9.1  Tato Smlouva nahrazuje všechny objednávky vztahující se k této Smlouvě.
9.2  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Objednatel prohlašuje, že je mu znám sazebník společnosti APB - PLZEŇ a.s. platný od 1.03.2012. Text Podmínek a text Systému bezpečné práce je k nalezení též na internetové stránce www.apb-plzen.cz; Certifikace společnosti APB - PLZEŇ a.s. nebo na vyžádání Objednatele mu jejich text může Poskytovatel též zaslat emailem nebo faxem.
9.3  Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména Obchodním zákoníkem a může být měněna pouze písemnou formou. V případě soudního sporu se strany domluvily na místní příslušnosti obecného soudu Poskytovatele podle výpisu v obchodním rejstříku ke dni podání žaloby (jiného návrhu).
9.4  Pokud v článku II Smlouvy není u možností „ANO / NE“ uvedeno jinak, platí varianta „NE“
9.5  Pokud v článku III Smlouvy není u odstavce 3.1 označena žádná z variant, platí varianta se sazebníkem. Pokud v článku III Smlouvy není u odstavce 3.2 označena žádná z variant, platí varianta se zálohovou nebo „PROFORMA“ fakturou a následným bankovním převodem.

Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporů

poskytovaná dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně spotřebitele)

V souladu s ustanovením § 20d zákona o ochraně spotřebitele má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené s naší společností.

Příslušnou k řešení těchto sporů je Česká obchodní inspekce.

Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Údaje o dalších subjektech pověřených řešením spotřebitelských sporů, jakož i druhy sporů, k jejichž řešení je konkrétní pověřený subjekt oprávněn, jsou k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, v části nazvané „ochrana spotřebitele.“